Sociální mentoring

Sociální mentoring – implementace metod mentoringu do praxe sociální služby, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0001335

Od srpna 2023 jsme navázali na předchozí projekt novým projektem, kde chceme propojit dobrou praxi samostatného mentoringu a samostatné sociální služby ve vylepšenou variantu sociální služby využívající funkční modely spolupráce s klientem, které byly nalezeny a definovány v projektu Rodinného mentoringu.

V rámci projektu byly dočasně rozšířeny již poskytované terénní programy o 2,5 úvazku v přímé péči. Obracet se tak můžete na naše nové zaměstnankyně:

Mgr. Jolana Danielová – 601 529 606 – danielova@srnm.cz

Barbora Bagárová Balážová – 724 370 620 – bagarova@srnm.cz

Mia Hanusková – 702 083 169 – hanuskova@srnm.cz

Michala Ben Mohamed – 724 378 872 – benmohamed@srnm.cz

Více informací o náplni služby naleznete také na stránce terénního programu.


Rodinný mentoring (2018-2021)

Od roku 2018 do roku 2021 jsme realizovali projekt “Mentoring – posílení potenciálu jednotlivce, rodiny a komunity v sociálně vyloučených lokalitách”, jehož součástí byla i sociální služba terénní program, která rozšířila kapacity stávající služby, kde lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením byla nabízena pomoc a poradenství v oblastech: bydlení, zaměstnání a zvýšení předpokladu pro jeho získání, oddlužení, orientace ve vlastních právech a povinnostech.

K této službě se v Brně přidal nový program mentoring, který se zaměřoval na posílení osobnostního, vědomostního a sociálního potenciálu. Pracuje se silnými stránkami člověka, s jeho motivací k rozvoji osobnosti a orientací ve společnosti.

Cílem projektu byla stabilizace rodinného prostředí prostřednictvím získání dovedností a kompetencí k řešení vlastních nepříznivých situací. Šlo o dlouhodobou a komplexní pomoc cílové skupině od 15 let výše. Mentoring zahrnoval spolupráci s jednotlivcem nebo celou rodinou.

Mentoringová podpora může obsáhnout všechny aspekty sociálního vyloučení (ekonomické, politické, prostorové, sociální, kulturní aj.).

Co projekt nabízel?

  • pomoc se zvládáním rodinných záležitostí a požadavků společnosti (školy, úřady, zaměstnavatelé, napr. finanční a občanská gramotnost, měkké dovednosti),
  • pomoc s nácviky různých situací (jak se učit s dětmi a trávit s nimi volný cas, nácvik pracovního pohovoru, komunikace v rodině aj.).
  • podpora formou skupinových akcí v oblasti volného času (sport, kultura, výtvarné, hudební aktivity aj.).

Výstupy projektu – metodika

Metodika vznikla v rámci projektu Mentoring – posílení potenciálu jednotlivce, rodiny a komunity v sociálně vyloučených lokalitách (reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007777), který byl realizován od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2021 neziskovou organizací Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava na území města Brna. Projekt byl financován ze zdrojů EU. Projekt pomáhal řešit problémy jednotlivců a rodin žijících zpravidla v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Cílem projektu byla jejich stabilizace a podpora. Klíčovými aktivitami projektu bylo poskytování sociální služby terénní programy a programu mentoring. Zatímco služba terénní programy je dlouhodobě užívaným nástrojem pomoci v boji se sociálním vyloučením, program mentoring je inovativní způsob práce s osobami a rodinami ohroženými sociálním vyloučením, tento dokument se proto zaměřuje na program mentoring. Metodika byla zpracovávána průběžně po celou dobu realizace projektu a popsané metody byly ověřovány v praxi.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek