Mentoring

Od roku 2018 do roku 2021 jsme realizovali projekt “Mentoring – posílení potenciálu jednotlivce, rodiny a komunity v sociálně vyloučených lokalitách”, jehož součástí je i sociální služba terénní program, která rozšiřuje kapacity stávající služby, kde lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením nabízíme pomoc a poradenství v oblastech: bydlení, zaměstnání a zvýšení předpokladu pro jeho získání, oddlužení, orientace ve vlastních právech a povinnostech.

K této službě se v Brně přidává nový program mentoring, který se zaměřoval na posílení osobnostního, vědomostního a sociálního potenciálu. Pracujeme se silnými stránkami človeka, s jeho motivací k rozvoji osobnosti a orientací ve společnosti.

Cílem projektu byla stabilizace rodinného prostředí prostřednictvím získání dovedností a kompetencí k řešení vlastních nepříznivých situací. Jde o dlouhodobou a komplexní pomoc cílové skupině od 15 let výše. Mentoring zahrnuje spolupráci s jednotlivcem nebo celou rodinou.

Mentoringová podpora může obsáhnout všechny aspekty sociálního vyloučení (ekonomické, politické, prostorové, sociální, kulturní aj.).

Co projekt nabízel?

  • pomoc se zvládáním rodinných záležitostí a požadavků společnosti (školy, úřady, zaměstnavatelé, napr. finanční a občanská gramotnost, měkké dovednosti),
  • pomoc s nácviky různých situací (jak se učit s dětmi a trávit s nimi volný cas, nácvik pracovního pohovoru, komunikace v rodině aj.).
  • podpora formou skupinových akcí v oblasti volného času (sport, kultura, výtvarné, hudební aktivity aj.).

Výstupy projektu – metodika

Metodika vznikla v rámci projektu Mentoring – posílení potenciálu jednotlivce, rodiny a komunity v sociálně vyloučených lokalitách (reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007777), který byl realizován od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2021 neziskovou organizací Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava na území města Brna. Projekt byl financován ze zdrojů EU. Projekt pomáhal řešit problémy jednotlivců a rodin žijících zpravidla v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Cílem projektu byla jejich stabilizace a podpora. Klíčovými aktivitami projektu bylo poskytování sociální služby terénní programy a programu mentoring. Zatímco služba terénní programy je dlouhodobě užívaným nástrojem pomoci v boji se sociálním vyloučením, program mentoring je inovativní způsob práce s osobami a rodinami ohroženými sociálním vyloučením, tento dokument se proto zaměřuje na program mentoring.Metodika byla zpracovávána průběžně po celou dobu realizace projektu a popsané metody byly ověřovány v praxi.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek